Aktualności

 

Czy zarząd ROD może dokonać przyłączenia osoby trzeciej do sieci ogrodowych?

 

Przepisy ustawy o ROD, Statutu PZD, regulaminu ROD oraz uchwał systemowych, nie odnoszą się wprost do rozwiązania sytuacji, w ktorej do zarządu ROD z prośbą o przyłączenie do ogrodowej sieci wodociągowej zgłosi się np. właściciel posesji graniczącej z ROD.

W takiej sytuacji trzeba mieć na uwadze, że rodzinne ogrody działkowe, podobnie jak sam Związek, nie prowadzą i nie mogą prowadzić działalności w zakresie zaopatrywania w wodę właścicieli posesji w pobliżu ROD. Stając przed tego typu problemem zarząd ROD powinien mieć na uwadze, że żaden z organów ogrodowych nie posiada uprawnień do podjęcia tego typu decyzji.

Przyłączenie do ogrodowej sieci wodociągowej użytkownika spoza ROD, stanowiłoby najpewniej działanie nieobjęte treścią pozwolenia wodnoprawnego. Po stronie ROD powstałoby wówczas ryzyko poniesienia kar w zakresie wykroczenia poza treść pozwolenia wodnoprawnego.

Przyłączenie "sąsiada ROD" do sieci ogrodowej przyłączonej do wodociągu miejskiego stanowiłoby wkroczenie w kompetencje, jak i interesy właściwego miejskego przedsiębiorstwa wodociagów i kanalizacji. Innymi słowy ROD wyrządziłby w ten sposób szkodę na rzecz MPWiK, który byłby uprawniony do dochodzenia odszkodowania. Dlatego też zarządy ROD nie powinny podejmować tego typu inicjatyw, co dotyczy w takim stopniu sieci wodociagowych jak i energetycznych.

Inne podejście mogłoby doprowadzić do zarzutów w zakresie złamania przepisów ustawy o ROD, co do celów powołania i funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych, z powodu prowadzenia działalności gospodarczej. Podjęcie przeciwnego działania przez zarząd ROD może również zrodzić podejrzenia pośród samych działkowców, co do działalności tego organu i realizacji indywidualnych interesów członków zarządu, gdyż zgodnie ze Statutem PZD, zarząd ROD nie posiada uprawnień do przyłączania do sieci ogrodowych podmiotów zewnętrznych.

Na podstawie PZD Aktualności związkowe listopad/grudzień 2020 

Marcin Juszczel

____________________________________________

 

Wyłączanie prądu na zimę

 

Wyłączanie prądu w okresie jesienno-zimowym w rodzinnych ogrodach działkowych stanowi fakultatywną mozliwość mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa i uchronienia działkowców przed ryzykiem ponoszenia strat. Zasady korzystania z sieci energetycznej znajdującej się na terenie ogrodu zostały szczegółowo uregulowane w treści Regulaminu Rod, który w §75 przyznaje zarządowi ROD kompetencję do podjęcia uchwały o wyłączeniu energii elektrycznej na okres jesienno-zimowy. Co więcej, walne zebranie może wręcz zobowiązać zarząd ROD do tego.

 

Uzasadnieniem, oprócz złego stanu technicznego sieci energetycznych, stwarzających wysokie prawdopodobieństwo awarii, jest najczęściej brak możliwośici zapobieżenia w tym okresie kradzieżom prądu bądź znacznym stratom w jego dostawach, których koszty (często znaczne) ponoszą wszyscy działkowcy.

Okres jesienno-zimowy jest to również czas, kiedy w altanach działkowych często pojawiają się bezdomni, którzy włamują się do altan, korzystają z elektrycznych grzejników i innych elektrycznych urzadzeń.

Zarząd ROD podejmując decyzję o wyłaczeniu prądu w zimę zobowiązany jest do poinformowania działkowców o tym fakcie poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicach ogrodowych, na co najmniej 14 dni przed planowaną datą wyłączenia.

 

Na podstawie PZD Aktualności związkowe listopad/grudzień 2020

 

Marcin Juszczel